תוכן עניינים

פתיחת חברה

יצירת קשר עם הרשויות הנה חובה המוטלת על פי חוק על בעל העסק כבר בשלב פתיחת העסק ועוד לפני ביצוע העסקה הראשונה. ריכזנו עבורכם את מרבית הפעולות אשר נדרש בעל עסק לבצע מול הרשויות:
רישום חברה בע”מ אצל רשם החברות
פתיחת תיק במע”מ
פתיחת תיק במס הכנסה
פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי

המסמכים הדרושים לרישום חברה אצל רשם החברות:

• טופס הגשת מסמכים לרישום חברה חתום על ידי מבקש רישום החברה ועורך דין.

• הצהרת בעלי מנוית בפני עורך דין.

• טופס בקשה לרישום חברה.

• הצהרת דירקטורים ראשונים. יובהר, כי כל חברה חייבת במינוי דירקטורים, ויכולה לקבוע בתקנון את הרכב הדירקטוריון מבחינת מקסימום.

• תקנון חברה מאומת על ידי עורך דין. תקנון החברה חייב לכלול: שם חברה, מטרות החברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום (ההון הרשום של החברה, אותו היא רשאית לחלק לבעלי מניותיה לפי החלטת בעלי השליטה בחברה, לרבות מספר המניות לסוגיהן, אלא אם מדובר בהון מניות לא נקוב ואז מספיק שיפורט מספר המניות), ופרטים בדבר הגבלת אחריות (האם אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת).

• מסמכי התאגדות.

אגרת רישום: חברה בע”מ נדרשת בעת הרישום לשלם אגרת רישום לרשם החברות במשרד המשפטים, וכן לשלם בכל שנה אגרה שנתית לרשם החברות.
להלן טבלת תשלומי אגרות לחברות.

תעודת התאגדות: בסוף הליך הרישום מקבלת החברה תעודת התאגדות ומספר רשום (ח.פ.).
יודגש, כי בהתאם לחוק החברות חייבת חברה (לעומת עוסק מורשה בודד) למנות רואה חשבון מבקר שיבקר את הדו”חות השנתיים שלה.

פתיחת תיק במע”מ: מי נדרש להירשם כעוסק?
אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם.
פעילות עסקית אשר אינה מחייבת רישום כעוסק: אם עיקר ההכנסות הן ממשכורת, גמלה או קצבה, ונתינת שירות לעוסק, למלכ”ר או למוסד כספי (מדובר במתן שירותים, בעיקר בתחום המקצועות החופשיים).

מועד הרישום: הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.
המקים עסק שתהליך הקמתו ממושך רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה, עוד בטרם החל לפעול, ואולם אז יש להוכיח כי אכן מוקם עסק.

מקום הרישום: הרישום נעשה במשרד מע”מ אזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית.

מסמכים נדרשים-
המסמכים אותם בעל העסק נדרש להביא למשרד המע”מ בעת הרישום כעוסק:
חברה בע”מ
אישור של רשם החברות על רישום חברה.
תקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות.
שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.
חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
אסמכתא על קיום חשבון הבנק של החברה.

לפני הרישום יש לוודא כי לכל אחד מבעלי המניות של החברה אין חובות למע”מ בשל עסק אחר על שמו כעוסק מורשה.

טופס מע”מ 821- בעת הביקור במע”מ כל בעלי העסק נדרשים למלא טופס מע”מ ‎821 על כל פרטיו, לחתום עליו, ולהחזירו לעובד מע”מ. בטופס יש לפרט מידע על הרכוש, סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער ופרטים על מספר חשבון הבנק של היחיד או של העסק. מספר העוסק שבעל העסק יקבל במע”מ הינו מספר תעודת זהות של בעל העסק או מספר הח.פ. לחברה בע”מ.

פתיחת תיק במס הכנסה- מי נדרש לפתוח תיק במס הכנסה?
אדם או תאגיד אשר התחיל לעסוק בעסק (קרי, התחלה בעיסוק המניב הכנסות פירותיות) או במשלח יד.

מועד פתיחת התיק: מיד עם תחילת פעילות העסק או תחילת העיסוק במשלח היד ולאחר הרישום במע”מ (משרדי מס הכנסה ומשרדי מע”מ לרוב נמצאים באותו המקום).

מקום פתיחת התיק: אגף מס הכנסה באזור בו מתנהל העסק.

אופן פתיחת התיק: יש להודיע בכתב לפקיד השומה באמצעות טופס פתיחת תיק עבור עצמאי או טופס פתיחת תיק עבור תאגיד.

תיק ניכויים- במידה והעסק מתכוון להעסיק עובדים או משולמים תשלומים אחרים, החייבים בניכוי מס במקור (כגון תשלום שכ”ד), ייפתח במקביל תיק ניכויים (התיק נפתח באמצעות טופס פתיחת תיק עבור עצמאי/תאגיד). רישום תיק ניכויים במוסד לביטוח לאומי יתבצע לאחר מכן באופן אוטומטי על ידי משיכת הנתונים ממס הכנסה.

פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי- מי נדרש לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי?
עובד עצמאי (עסק בבעלות אישית או שותפות) אשר מוגדר בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי כאחד מאלה:
מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

מועד פתיחת התיק- מיד עם פתיחת העסק או התחלת הפעילות.

מקום פתיחת התיק- בסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של העובד העצמאי.

אופן פתיחת התיק- הגשת טופס דין וחשבון רב שנתי.

תיק ניכויים- המוסד לביטוח לאומי מקבל את המידע אודות פתיחת התיק ומספרו ממס הכנסה ופותח תיק למעסיק החדש אוטומטית גם בביטוח הלאומי.

לאחר פתיחת התיקים המוסד לביטוח לאומי שולח למעסיק בדואר:
הודעה על פתיחת תיק, מספר העובדים ושיעור דמי הביטוח.
שאלון להשלמת פרטים.
טופס דין וחשבון על העסקת עובדים (טופס 102).
פנקסי תשלומים באמצעותם יש לשלם את הניכויים משכר העובדים.

תוכן עניינים

צרו איתנו קשר

מלאו את הפרטים שלכם, ואנו ניצור אתכם קשר במהירות

מאמרים נוספים

לפני שנסביר בקצרה על השיקולים ואופן הביצוע בפועל של וויתור על אזרחות אמריקאית, נדגיש שהטקסט שלפניכם לא נועד להיות ייעוץ מקצועי פרטני. במיוחד בנושא כמו וויתור אזרחות אמריקאית שהוא החלטה דרמטית ובלתי הפיכה.
ישראלים רבים מחזיקים באזרחות אמריקאית, אולם רבים מהם אינם מודעים לכך שהם עשויים להיות זכאים להחזר מס מארצות הברית.
מס ירושה בארה"ב הוא מס שחל על עיזבונו של אדם שנפטר. במאמר הקצר הבא נדגיש את ההבדלים במיסוי ירושות בין אזרחים אמריקאים לישראלים שמשקיעים בארצות הברית, נעמוד על מדרגות המס והפטורים האפשריים וניגע בכמה היבטים שקשורים להבדל בין משקיע יחיד להתאגדות משותפת.